Viipekeeletõlkide OÜ

Tellimuste menetlemise kord

Viipekeele tõlketellimuse teekond ja selle etapid

Vastuvõtmine

Tellimusi võib esitada:

 • elektronkirjaga aadressile info@viipekeeletolgid.ee (ööpäevaringselt)
 • tellimuse vormi täitmisega kodulehel www.viipekeeletolgid.ee (ööpäevaringselt)
 • SMSga numbrile +372 50 60 444 (ööpäevaringselt);
 • telefonikõnega numbrile +372 50 60 444 (tööpäeviti kell 9.00-17.00);
 • WhatsApp vahendusel (ööpäevaringselt);
 • Vastuvõtul Tallinnas, Parda 8 (teisipäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti kell 10.00-13.00);
 • Facebook Messangeri kaudu (ööpäevaringselt);
 • FaceTime kaudul (tööpäeviti ajavahemikul 9.00-17.00, eelkokkuleppel)
 • Skype kaudu aadressil ulvi.saks2 (tööpäeviti ajavahemikul 9.00-17.00, eelkokkuleppel).

Kui tõlketellimus on meile saabunud, saadab tõlkejuht teavituse, et esitatud tellimus on kohale jõudnud.

 • elektronkirjaga esitatud tõlketellimusele vastatakse automaatvastusega
 • teistel viisidel esitatud tõlketellimustele vastatakse samal viisil, kui tellimus on esitatud hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul.

Tõlketellimuse kohale jõudmise teade tähendab, et tõlkejuht on hakanud tellimusega tegelema. Kuni tagasisidet tellimuse kättesaamise kohta ei ole, tuleb lähtuda sellest, et tõlketellimus ei ole kohale jõudnud.

Töötlemine

Vajalikud andmed tellimuse esitamiseks:

 • tellimuse esitaja nimi ja isiku- või registrikood
 • tellimuse esitaja kontaktandmed (posti ja/või elektronposti aadress ja telefoninumber)
 • kliendi (kelle suhtlemise tarvis tõlketeenust tellitakse) nimi ja isikukood (kui ta ei ole tellimuse esitaja)
 • kliendi (kelle tarvis tõlketeenus tellitakse) kontaktandmed (kui ta ei ole tellimuse esitaja)
 • tõlkesituatsiooni lühikirjeldus (kes kellega ja mis eesmärgil soovib viipekeeletõlgi vahendusel suhelda)
 • tõlkimispaik (aadress)
 • tõlkimise planeeritud alguskellaaeg
 • tõlkimise planeeritud lõpukellaaeg
 • tellimuse esitaja juhis selleks puhuks, kui suhtlemine tõlkesituatsioonis venib planeeritust pikemaks (kas lõpetada tõlkimine või jätkata tõlkimist)
 • rahastaja nimi ja isiku- või registrikood (kui see ei ole tellimuse esitaja)
 • rahastaja kontaktandmed (posti ja/või elektronposti aadress ja telefoninumber)
 • rahastaja nõusolek tellimuse täitmise eest tasuda (kui see ei ole tellimuse esitaja)
 • tähtaeg, mille jooksul rahastaja kohustub arve tasuma ja viivise suurus, mida kohustub ta maksma sellest tähtajast mittekinnipidamise korral
 • kuidas ja kuhu soovib rahastaja arve edastamist
 • kuidas soovib tellimuse esitaja või rahastaja vormistada tõlketeenuse täitmist.

Kui tõlketellimus kõiki eelnimetatuid andmeid ei sisalda, esitab tõlkejuht lisaküsimusi.

Kõikide vajalike andmete hankimise järel hindab tõlkejuht, kas tõlketellimuses soovitud ajal on pakkuda kirjeldatud tõlkesituatsiooni tarvis vajaliku kvalifikatsiooniga vaba viipekeeletõlki ning kas viipekeeletõlgile jääb piisavalt aega tõlkimiseks ettevalmistumiseks.

 Tõlgi nimeline tellimine

Tõlketeenuse osutamist võib tellida Viipekeeltõlkide OÜ viipekeeletõlgi poolt nimeliselt. Nimelise tõlketellimuse hinnale lisandub 50% tellitud tõlketeenuse tavatasust.

Täitmiseks võtmine või sellest keeldumine

Viipekeeletõlkide OÜ keeldub tõlketellimust täitmiseks võtmast juhul, kui

 • tõlketellimuses soovitud ajal ei ole pakkuda vajaliku või sobiliku kvalifikatsiooniga vaba viipekeeletõlki
 • tõlketellimus on esitatud nimeliselt konkreetse viipekeeletõlgi sooviga, kuid soovitud viipekeeletõlk ei ole tellitud ajal vaba
 • tõlkimiseks ettevalmistumise aeg ei ole piisav

Ettetellimise ajad

 • alla kahe tunni kestvate tõlkimiste puhul vähemalt 3 päeva ette
 • üle kahe tunni kestvate tõlkimiste puhul vähemalt 7 päeva ette
 • õpingutõlke puhul vähemalt 7 päeva ette
 • suurürituste puhul 3 kuud ette
 • rahvusvaheliste suurürituste puhul 6 kuud ette
 • teatri ja kontserditõlgete puhul vähemalt 2 kuud ette
 • kohtutõlke puhul 14 päeva ette
 • õigustõlke puhul prokuratuuris, politseiasutuses ja notari juures 7 päeva ette

Tellimuse täitmiseks võtmisest teatatakse kõikide andmete saamisele järgneval tööpäeval, selles teates näidatakse muuhulgas ära ka tõlketellimuse tühistamiseks või muutmiseks lubatava viimase kuupäeva. 

Kuni tõlketellimuse esitaja ei ole saanud kinnitust tõlketellimuse täitmiseks võtmise kohta, tuleb lähtuda sellest, et Viipekeeletõlkide OÜ ei ole kohale jõudnud tõlketellimust täitmiseks võtnud. 

Viipekeeletõlkide OÜ teavitab tõlketellimuse esitajat tellimuse täitmiseks võtmisest keeldumisest alati kirjalikult (hiljemalt otsusele jõudmisele järgneval tööpäeva jooksul), märkides tingimata ära ka selle põhjuse.

Tühistamine või muutmine

Kuni tõlketellimuse täitmiseks võtmise kinnituses märgitud kuupäeva möödumiseni on tellimuse esitanul (kirjalikult) vabalt võimalik Viipekeeletõlkide OÜ poolt täitmiseks võetud tellimust tühistada või muuta. 

Pärast selle kuupäeva möödumist ei ole enam ühepoolselt (Viipekeeletõlkide OÜ kirjaliku nõusolekuta) lubatud tõlketellimust tühistada ega muuta. See tähendab, et täitmiseks vastuvõetud tellimuse eest tuleb täies ulatuses tasuda,olenemata sellest, kas tõlkimine tegelikult toimub või ei. 

Täitmine

Iga tõlketellimus täidetakse Viipekeeletõlkide OÜ poolt kõiki tõlketellimuse tingimusi ja/või tellija ja/või rahastaja ja/või kliendi huvisid arvestaval võimalikult paremal viisil. 

Täitmise vormistamine

Tõlketellimuse täitmise vastuvõtmine vormistatakse Viipekeeletõlkide OÜ-s tõlketellimuse esitaja ja/või rahastaja ja/või kliendi poolt soovitud viisil. 

Kvaliteedi enesekontroll

Viipekeeletõlkide OÜ teostab tõlketellimuste täitmise kvaliteedi üle pistelist enesekontrolli ilma viipekeeletõlke sellest ette hoiatamata. 

Viipekeeltõlkide OÜ viib läbi klientide rahulolu uuringuid. 

Viipekeeltõlkide OÜ viib tõlketellimuste täitmisel kasutatavate viipekeeletõlkidega läbi regulaarseid arenguvestlusi, mille eesmärgiks on tõlketeenuse osutamise ja tõlkekvaliteedi võimalikult kõrge taseme saavutamine. 

Pretensioonide menetlemine

Kui tõlketellimuse esitajal, kliendil või rahastajal on pretensioone osutatud viipekeele tõlketeenuse kvaliteedi või muus mõttes nõuetele vastavuse kohta, siis tuleb neil selle kohta esitada Viipekeeletõlkide OÜ-le motiveeritud kirjalik avaldus hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul tõlkimisele järgnevast päevast arvates. 

Viipekeeletõlkide OÜ vaatab pretensioonid läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul ja teatab selle tulemustest pretensiooni esitajale kirjalikus vormis.